a
تماس برای مشاوره
021-66415896
021-66415948
021-66415863
کپی رایت 2020 حقوق یاران
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66415863

تماس برای مشاوره

جستجو
فهرست
 

جرائم قابل گذشت در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

حقوق یاران > آموزشی  > جرائم قابل گذشت در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

جرائم قابل گذشت در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

ماده 536 : جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی

ماده 596 : سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص بطور مطلق ، صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق گردد .

ماده 609 : توهین به کارمندان دولت

ماده 641 : مزاحمت تلفنی ، یا مزاحمت با دستگاه های مخابراتی

ماده 647 : تدلیس در نکاح

ماده 656 : سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد ، مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر از ان باشد ، و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد .

ماده 657 : کیف زنی و جیب بری ، مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد .

ماده 661 : سرقت در سایر موارد ، مشروط به اینکه ، ارزش مال بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد .

ماده 665 :ربودن مال دیگری ، مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد ، و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد .

ماده 673 : سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

ماده 674 : خیانت در امانت

ماده 684 چراندن ، قطع ، خراب یا خشک کردن محصول دیگری

ماده 685 : از بین بردن یا قطع نمودن اصل نخل خرما

ماده 690 : تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

ماده 716 : تصادفات رانندگی

ماده 717 : هتک حیثیت رایانه ای

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری ، در صورتیکه مبلغ آن صد میلیون تومان یا کمتر باشد .

ماده1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، در صورتیکه ارزش مال صدمیلیون تومان یا کمتر باشد .

کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری { غیر از انتقال مال غیر که تکلیف آن مشخص گردید } و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دارند و جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشوند ، در صورت دارا بودن بزه دیده و صرف نظر از میزان مال موضوع جرم

کلیه جرائم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب پیدا نماید ، در صورتیکه آن جرم دارای بزه دیده باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید